Ambitions & Goals

We from The Elyon City Chapel would like to share our Ambitions & Goals with our community home and abroad.

Beleidsplan 2020 – 2025

Stichting Elyon City Chapel 

Doelstelling van de gemeente Stichting Elyon City Chapel is een gemeente voor jong en oud door aantrekkelijk en inspirerend, gastvrij en open te zijn. Wij houden elke zondag en woensdag diensten voor jong en oud en daarnaast een aantal bijeenkomsten en kerkdiensten gericht op kinderen, jongeren en jonge gezinnen. 

Als hoofddoelstelling heeft de stichting: 

A. De verkondiging van de volle Evangelie van Jezus Christus onze Heer en meester. B. De ondersteuning van de zending, zowel financieel als materieel in de ruimste zin van het woord. 

Sinds door eerste samenkomst 2019 en de statutaire oprichting in 2019 heeft de gemeente gewerkt aan het realiseren van deze doelstellingen. Behalve dat de samenkomst op zondag is Stichting Elyon City Chapel actief is in de verkondiging van het Evangelie werkt zij ook mee aan de verspreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland. Dit doet zij door financiële, morele en geestelijke ondersteuning te geven aan zendingswerkers en/of zendingsprojecten. 

Naam van de Gemeente

Stichitng Elyon City Chapel is op 15 juli 2019 ingeschreven bij de kamer van koophandel als in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht. 

De grondslag van de Stichting zoals verwoord in artikel 2 lid 2.1 van de statuten is als volgt: 

a. Het verspreiden en promoten van het Christelijk gedachtengoed b. Het ondersteunen van sociaal – economische zwakkeren, de weduwen, wezen en daklozen in de 

samenleving C. Het leveren van een bijdrage aan de talentontwikkeling d. Het leveren van een bijdrage aan de Christelijke vorming van individuen. 

Contactgegevens Stichting Elyon City Chapel

Stichting Elyon City Chapel RSIN (fiscaal) nummer: 860297093

Bezoekadres: Stekkenbergweg 6, 1105 AJ Amsterdam

Postadres: Stekkenbergweg 6, 1105 AJ Amsterdam 

Bestuurssamenstelling Stiching Elyon City Chapel 

De raad van de gemeente bestaat uit voorzitter, penningmeester en secretaris. 

Samuel Etran iwum (Voorzitter), Hammed Omogbai (Penningmeester)

Activiteiten van Stichting Elyon City Chapel De activiteiten die inmiddels worden ondernomen zijn als volgt opgesomd:

Zondagse samenkomsten/ ere diensten Gebedsbijeenkomsten 1x per week 

Bijbelstudie 1x per week Cursussen en seminars (eventueel in samenwerking met andere kerkgemeente of maatschappelijk instellingen) Bijzondere samenkomsten zoals 

o Laagdrempelige bijeenkomsten (fellowship) o Paasdiensten O Doopdiensten o Opdragingen van kinderen o Dankzeggingsdiensten 

o Bidstonden Specifieke bijeenkomsten zoals, jongerenbijeenkomst, vrouwenbijeenkomst, mannenbijeenkomst, alleenstaande bijeenkomsten, Outreach, bijvoorbeeld speciaal gericht op daklozen en deze materialen schenken Jongerenbijeenkomst Begeleiden van jongeren (probleemgevallen) Kinder- en tieneractiviteiten 

Samenwerkingsverbanden 

De samenwerking met andere gemeenten en maatschappelijke instellingen is voor ons essentieel en dierbaar. Hierdoor creëer je een betere band met de maatschappij en kan je werkelijk een verschil maken in de maatschappij. Ook biedt het de gemeenteleden inspiratie en kennis, die vanuit andere bronnen en personen komen. Het gevoel van saamhorigheid wordt hierdoor versterkt. 

De diverse samenwerkingsverbanden zijn: 

1. Uitnodigen van gastsprekers (ten behoeve van onderwijs aan gemeenteleden)

2. Organiseren in samenwerking met andere kerken 

a. Aanbidden en lofprijs diensten b. Concerten van internationale christelijke artiesten 

C. Meerdaagse revival en Heilige Geest weekends

3. Organiseren van seminars in het kader van volle gezondheid dat is, zowel geestelijk, fysiek als Financieel.

Diaconie 

Vanuit de liefdesboodschap van Jezus Christus en de Bijbelse visie dient er zorg en oog te zijn voor allen die zorg nodig hebben. Dat kan betekenen dat mensen worden bijgestaan met dagelijkse activiteiten, geestelijke zorg, en/of maatschappelijk begeleiding, als in materiële zin en in financiële zin. 

Voor de gemeenteleden die in acute financiële nood verkeren, kunnen worden geholpen door het juist doorverwijzen naar de aanwezige hulp van de Gemeente Amsterdam en/of door een financiele diaconale gift. 

Ook het bezoeken van en contact houden met ouderen, zieken, weduwen en daklozen valt onder de diaconie van Stichting Elyon City Chapel. Dit vertaald zich in: 

Huisbezoeken, Ziekenhuisbezoeken, Straat evangelie, Kerstpakketten uitdelen en Boodschappen.

Visie Stichting Elyon City Chapel De stichting streeft ernaar dat de gemeente voor haar leden zijn voelen als een thuis welke dagelijks bereikbaar en toegankelijk is. Een ontmoetingsplaats waar mensen een gesprek en een gebed kunnen vinden, waar zij zich welkom en thuis voelen met een gastvrij uitstraling zelfs voor gasten en onbekende toegankelijk en warm. Een plek waar jongeren vrije ruimte hebben, elkaar kunnen ontmoeten en hun plek in Gods huis kunnen vinden. Zelfs na school biedt Stichting Elyon City Chapel de ruimte om huiswerk te maken, eventueel onder leiding, vrienden zijn welkom. Deze maken kennis met God Almachtig. 

Visie op de leiding van Stiching Elyon City Chapel 

De leiding van de Heilige Geest staat voorop, de gemeente werkt in onderwerping aan Jezus Christus onder leiding van de Heilige Geest. 

Doel: de mensen, gestuurd door God, te leiden in het leven volgens de richtlijnen van de bijbel. God is een Almachtige God wie een plan heeft voor zijn kinderen, hij wilt dat niemand vergaat. En daarom is liefde, heiligheid, kracht en overwinning een normale zaak voor alle gemeenteleden. Het onderwijs in de gemeente is hierop gericht, door de stimulering van de wedergeboorte (waterdoop) en vernieuwing van de mens en de ontwikkeling van discipel schap. 

De gaven en bedieningen 

Stichting Elyon City Chapel heeft aandacht voor de natuurlijk talenten van allen, iedereen heeft een plaats in het huis van God. De gemeenteleden worden gestimuleerd om deze geestelijke gaven te ontwikkelen. Dit doen wij door gerichte Bijbelstudies en bidstonden en door mensen te betrekken bij de praktijk van de Bijbelse bedieningen. Dit is bijvoorbeeld bidden met mensen in nood, bediening van zieken en de andere activiteiten beschreven in dit beleidsplan. 

Dit wordt allemaal gedaan met de liefde van God in gedachten. 

Giften van leden 

De gemeenteleden bestaan uit mensen van de samenleven voornamelijk mensen uit Amsterdam zowel oud als jong. Deze leden zijn absoluut naast lid van Stiching Elyon City Chapel ook student, werknemer, werkgever of gepensioneerd. Niet iedereen zal evenveel tijd hebben voor de diaconie activiteiten dat kan ook komen door lichamelijke beperkingen. Daarom geeft de stichting haar leden de mogelijk om financieel een steen bij te dragen. Bij het schrijven van dit plan is de aanvraag gedaan voor het ANBI kenmerk. Met dit kenmerk heeft de gift aan de stichting een belastingvoordeel voor de donateur. 

Wij geloven dat giften die worden gedaan aan de stichting ter ondersteuning is van onze doelstelling. Met die reden houden wij ons aan de ANBI-regel om 90% van onze inkomsten te besteden aan onze doelstelling. 

Tijdens de samenkomsten wordt leden en gasten de kans gegeven het werk te steunen d.m.v. collecte. 

Transparantie is belangrijk voor de stichting en daarom worden gemeenteleden jaarlijks op de hoogte gehouden van inkomsten uit donaties als de bestedingen van de doelstelling. Mocht er vraag zijn naar de huidige stand van zaken is de administratie toegankelijk op verzoek. 

Wet transpiratie 

Eind 2018 is het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ (WTMO) van minister Dekker van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) in consultatie gegaan. Stichting Elyon City Chapel zal indien deze wet wordt aangenomen dit ook bespreken met de donateurs en ook deze wet hanteren. 

Beloning bestuu

Stichting Elyon City Chapel werkt met een bestuurs op vrijwillige basis dat betekent dat de bestuurders geen loon ontvangen voor verrichte werkzaamheden. Bij hoge uitzondering kunnen enkel reiskosten worden gedeclareerd.